Νέος θεσμός: Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Από την 1η Μαρτίου 2019, ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Αργολίδας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των Σχολείων της ΔΔΕ Αργολίδας για θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές τους (Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ, εργαστήρια, διαδικτυακή σύνδεση κ.ά.) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.

Βάσει του ΦΕΚ 5919 τ.Β/31.12.2018, οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:


α) υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο εργαστηριακό τους έργο,


β) παρέχουν υποστήριξη είτε επιτόπια, είτε μέσω απομακρυσμένης βοήθειας, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (ticketing system) για θέματα σχετικά με τις υποδομές Τ.Π.Ε. των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,


γ) υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού,


δ) υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης και λειτουργίας των εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.). Για τα συστήματα αυτά προβαίνουν σε αναλυτική καταγραφή αιτημάτων τεχνικής στήριξης που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους,


ε) συνεργάζονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. στη συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής (τοπικά δίκτυα Η/Υ, υπολογιστές, εκτυπωτές, κεντρικούς εξυπηρετητές (servers), παραμετροποίηση δρομολογητών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εγκατάσταση-διαχείριση-συντήρηση διακομιστών ιστού (web servers), διακομιστών αλληλογραφίας (mail servers) κ.τ.λ.),


στ) συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία του Π.Σ.Δ. για τη συντήρηση ενεργητικού και παθητικού εξοπλισμού, την καλή λειτουργία και τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., με σκοπό την αδιάλειπτη πρόσβαση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στο Διαδίκτυο και στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.,


ζ) υποστηρίζουν συντονιστικά τις δράσεις του Υπουργείου σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό και στο λογισμικό των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολείων και των Ε.Κ. της αρμοδιότητάς τους,


η) ενημερώνουν, μέσω του Προϊσταμένου τους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών προβλημάτων των υποδομών και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ.,


θ) έχουν την εποπτεία της ενημέρωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων που αναπτύσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και σχετίζονται με δράσεις Τ.Π.Ε. των Σχολικών Μονάδων και των Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,


ι) επισκέπτονται τα σχολεία και τα Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής, εκπαιδευτικού λογισμικού και εφαρμογών Η/Υ και ενημερώνονται: αα) για την υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρίων, ββ) για τη χρήση και αξιοποίηση του εργαστηρίου και γγ) για τα προβλήματα και τις ανάγκες που παρουσιάζονται,


ια) συμβάλλουν στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων στις υποδομές και τις υπηρεσίες τηλεματικής των σχολικών εργαστηρίων.